คณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส

ผู้อำนวยการ

P-01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

P-03

นายสุรเชษฐ์  แก้วงาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

P-04

นายสรายุทธ  มณีงาม

หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

P-05

นายพงษ์ศิริ  มุ่งพร

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

P-06

นายอนุชิต  ยังสืบตระกูล

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

P-07

นายเอกชัย  กลิ่นบำรุง

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

P-08

นายนันทวัฒน์  เกียรติเสรีกุล

หัวหน้าฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

P-09

นายทวีวัฒน์  อาจหาญ