คณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส

ผู้อำนวยการ

P-01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนากิจการ

Pornsak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และวิจัย

P-01-2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

P-03

นายสุรเชษฐ์  แก้วงาม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

P-04

นายสรายุทธ  มณีงาม

หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

P-05-01

นายสุวัจน์  สิกบุตร

หัวหน้าฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

P-09

นายทวีวัฒน์  อาจหาญ

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

P-07

นายเอกชัย  กลิ่นบำรุง

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

P-08

นายนันทวัฒน์  เกียรติเสรีกุล