ฝ่ายวิจัย

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center-RERC)

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 โดยเริ่มดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศส และในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยทั้งไทยและฝรั่งเศส กับ GREEN Lab (Groupe de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nancy) ในปี พ.ศ.2549 ได้ลงนามความร่วมมือกับ INPL (Institut National Polytechnique de Lorraine) ซึ่งในปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอแรน (Université de Lorraine : UL) เพื่อดำเนินงานวิจัยร่วมกันและมีผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ จนปี พ.ศ.2551 ได้รับการยอมรับให้เป็น Research Partner ของ Université de Lorraine และได้มีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยการส่งอาจารย์และนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และทำวิจัย ที่ GREEN Lab ประเทศฝรั่งเศส

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการกัดกร่อน

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการกัดกร่อนมีผลงานในด้านการให้บริการการเรียนการสอน การวิจัย การทดสอบ และการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาต่างๆ  มาอย่างต่อเนื่อง เช่น

  1.  การทดสอบการกัดกร่อนในกระบวนการ ผลิตก๊าซและน้ำมัน ได้แก่ โครงการของบริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2. โครงการ High-Temperature Corrosion
  3. Welding Metallurgy and Corrosion of Stainless Steels
  4. โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) ตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน
  5. โครงการวิจัย การศึกษาสมบัติการควบคุมการกัดกร่อนของเหล็กในคอนกรีตด้วยอาโนดแบบสังเวย บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
  6. การทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนมีความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย และการพัฒนาวิชาการ กับต่างประเทศ ได้แก่ Institut for Tropical Technology (ITT) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม