ผู้อำนวยการ

P-01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนากิจการ

Pornsak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

P-01-2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน