หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

P-2-1

นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม

วิศวกร

วิศวกร

P-2-2

นายสมศักดิ์ ปามึก

วิศวกรเครื่องกล

P-2-3

นายศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน

วิศวกร

P-2-4

นายไตรรัตน์ ด้วงฉ่ำ

วิศวกร

P-2-5

นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์

วิศวกรเครื่องกล

P-2-6

นายอนุชิต ยังสืบตระกูล