หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

P-3-1

นายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล

นักวิทยาศาสตร์

P-3-2

นายนพรัต กาญจนประยุธ

ช่างเทคนิค

P-3-5

นายอดิศร ระดิ่งหิน

วิศวกร

P-3-4

นายทศพล คงกระพันธ์

นักวิทยาศาสตร์

P-3-6 copy

นางสาวปวีณา ตรีวิริยกิจจา