หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

P-3-1

นายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล

นักวิทยาศาสตร์

P-3-2

นายนพรัต กาญจนประยุธ

นักวิจัย

P-3-3

ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ

วิศวกร

P-3-4

นายทศพล คงกระพันธ์

ช่างเทคนิค

P-3-5

นายอดิศร  ระดิ่งหิน

นักวิทยาศาสตร์

P-3-6 copy

นางสาวปวีณา  ตรีวิริยกิจจา