หัวหน้าฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

P-5-1

นายทวีวัฒน์ อาจหาญ

วิศวกร

วิศวกรเครื่องกล

P-5-2

นายอภิบาล   ไชยทิพย์

วิศวกร

P-5-3

นายเจริญ   ยงเสมอ

นักวิจัย

P-3-3

ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ