หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

P-6-1

นายเอกชัย กลิ่นบำรุง

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกร

P-6-2

นายทรงพล   แดงเสริมศิริ

วิศวกร

P-6-3

นายศุภทิน   ลีปรีชานนท์