หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

P1045596

นายเอกชัย กลิ่นบำรุง
วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกร

P1045605

นายทรงพล   แดงเสริมศิริ

วิศวกร

P1045586

นายศุภทิน   ลีปรีชานนท์