หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

P-7-1

นายสุวัจน์ สิกบุตร

วิศวกรไฟฟ้า

นักวิจัย

P-7-2

นายพงษ์ศิรฺ   มุ่งพร

นักวิจัย

P-7-3

นายบุรินทร์   ยอดวงศ์

ช่างเทคนิค

P-7-4

นายอมร   บุญเส็ง