หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

P1045674

นายบุรินทร์   ยอดวงศ์
นักวิจัย
อีเมลล์: burin.y@tfii.kmutnb.ac.th

นักวิจัย

P1045489

นายพงษ์ศิรฺ   มุ่งพร
อีเมลล์: pongsiri.m@tfii.kmutnb.ac.th

วิศวกร

P1045432

นายสุวัจน์ สิกบุตร
อีเมลล์: suwat.s@tfii.kmutnb.ac.th

 

ช่างเทคนิค

P1045383

นายอมร   บุญเส็ง
อีเมลล์: amorn.b@tfii.kmutnb.ac.th