การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย" โดยคุณสุวัจน์ สิกบุตร หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ความปลอดภัยในงานเชื่อม โดย นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดย นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม