กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

FrancoThai

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ภายใต้ความร่วมม...

Read More 0

วิธีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019

2

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา และการแพร่ระบาดได้ขยายวงกว้างไปอ...

Read More 0

จัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1” (MT 1) (Magnetic Particle Testing Level 1)

IMG_1865

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1” (MT 1) (Magnetic Particle Testing Level 1) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพ...

Read More 0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความพร้อมในการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

IMG_1821

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีม...

Read More 0

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 1/2563

IMG_1691

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นท...

Read More 0

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

IMG_7834

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำน...

Read More 0

จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001: 2015ให้กับบุคลากร

IMG_1606

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั...

Read More 0

จัดสัมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี Robotic process automation, Image sourcing, IIoT & Cloud computing เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน

IMG_1517

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอ...

Read More 0

ขอแสดงความยินดี กับ นายสมศักดิ์ ปามึก ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

IMG_6873

นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจส...

Read More 0

TFII ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก Agencies Public Company Limited

IMG_1419

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มจพ. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม...

Read More 0