messageImage_1634194209010

ฝ่ายวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยความร่ว [...]
D4S_6031-113

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ

ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ชไนเ [...]
IMG_8088

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานได้รับการสนับสนุนจาก Électr [...]
D4S_5565-181

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม UGINE [...]
D4S_5292-75

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท L [...]
D4S_5891-83

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม

ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาง [...]