News & Blog

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สุง ระดับ 1(Ultrasonic Testing Level 1)

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สุง ระดับ 1(Ultrasonic Testing Level 1) เป็นวันแรก โดยจัดให้กับเจ้าหน้าที่จากบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 1 ท่าน และบริษัท Advance Surface Technology Co.,Ltd. จำนวน 2 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ และเขียนบันทึกผลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์ วิทยากรอิสระมาบรรยายให้ความรู้เป็นวันแรก ทั้งนี้อบรมระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการและฝึกอบรม NDT 606 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส