News & Blog

บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็น“บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564”

News & Blog

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565” โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Aachen Conference Room ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็น“บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564” ประเภทด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพงษ์ศิริ มุ่งพร นักวิจัย และด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นายนครินทร์ ศรีสุวรรณ นักวิจัย สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ได้มอบช่อดอกไม้พร้อมแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวอีกด้วย