News & Blog

ผลงานประดิษฐ์ “เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ “

News & Blog

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นผลงานของนายสุวัจน์ สิกบุตร วิศวกรฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนและถังที่จะบรรจุก๊าซออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยทั้งที่ใช้ภายในโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่ต้องการนำไปรักษาภายนอกโรงพยาบาล โดยการสร้างเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นการควบคุมการทำงานของเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนที่ลดชั้นตอนการทำงานของวาล์วลงในขณะที่คุณภาพของก๊าซออกซิเจนที่ผลิตได้มีคุณภาพเท่าเดิมภายในเครื่องจะมีถังบรรจุสารซีโอไลต์จำนวน 2 ถัง และโซลินอยล์วาล์วจำนวน 2 ตัว โดยหลักการทำงานของเครื่องผลิตออกซิเจน คือ ปั๊มลมจะทำหน้าที่อัดอากาศผ่านตัวกรองเพื่อกำจัดความชื้นที่มีอยู่ในอากาศ (ความชื้นส่วนนี้จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสารซีโอไลต์ต่ำลง) จากนั้นอากาศจะไหลไปยังโซลินอยด์วาล์วเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ ควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ และระยะเวลาการเปิด-ปิดวาล์วให้อากาศไหลไปยังถังบรรจุสารซีโอไลต์ไว้ภายใน โดยสารซีโอไลต์จะทำหน้าที่เป็นตัวดักก๊าซไนโตรเจนไว้ภายในรูพรุนของเม็ดสาร และให้มีเพียงก๊าซออกซิเจนสามารถไหลผ่านรูพรุนของสารซีโอไลต์ไปได้เท่านั้น ก๊าซออกซิเจนที่ได้จะผ่านตัวกรองทำหน้าที่กรองฝุ่นผงออกก่อนและจะไหลไปยังถังบรรจุก๊าซออกซิเจนโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการทำหน้าที่ส่งสัญญษณควบคุมการทำงานของโซลินอยด์วาล์วทั้งสองตัว

ความมุ่งหมายของการสร้างเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนควบคุมการทำงานของวาล์วแบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ เป็นการผลิตโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ภายในประเทศ  ในการซ่อมบำรุงเครื่องสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องผลิตออกซิเจนนี้ใช้วัสดุที่สามารถหาซื้อได้ง่าย สามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดภายในประเทศ และการทำงานของเครื่องที่เป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานที่ไม่ซับซ้อน