News & Blog

Schneider (Thailand) Limited เข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชม TFII

News & Blog

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ศ. ดร.เสาวณิต สุขภารังษี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. และ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน และฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Mr. Stephane Nuss , Country President – CEO Thailand, Myanmar & Laos ,Schneider (Thailand) Limited และ ดร.ยศศิริ อาริยะกุล ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการดำเนินงานของสถาบัน และร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป