นักวิชาการพัสดุ

P-1-1

นางสาวนุชนาถ ฉิมคล้าย

นักวิชาการศึกษา

P-1-2

นางวิยะดา ศรีวีระชัย

บุคลากร

P-1-3

นางสาวธนพร สมมัจฉา

นักวิชาการเงินและบัญชี

P-1-4

นางสาวจุรีพร โพธิวัฒน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

P-1-5

นางสาวอัชณี ซาอุรัมย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

P-1-6

นางสาวพินิตนันท์ ไพศาล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

P-1-7

นายศุภการ เมฆขยาย

ช่างเทคนิค

P-1-8

นายสยาม แสงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

som2

นางสาวธีรดา สินธุวงศ์

วิศวกร

P-1-10

นางสาวเยาวเรศ ไม้เกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

job

นายปิยะวัฒน์ เพ็ชรชู

พนักงานบริการ

P-1-11

นางสาวประสาทพร ไพฑูรย์เลิศ